Logg inn

Årsmøtepapirer 2024

Årsmøte 12. Februar 2024

 • Møteleder har, når de finner det nødvendig, rett til å fremme forslag om begrensninger av taletiden og strek med inntegnede talere.
 • Når ordet forlanges, skal det skje ved visning av tegn.
 • Delegatene kan tale fra sin plass i møtelokalet
 • Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, før strek er satt og være undertegnet med navn på forslagstiller.
  • Etter at det er satt strek ved inntegnede talere, kan forslag ikke fremmes eller trekkes
 • Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall.
  • Valgene foregår ved hemmelig avstemming dersom 1 av de fremmøtte krever det og det er
   mer enn en kandidat.
  • For å bli valgt må en ha fått flertall (over halvparten) av de avgitte stemmer.
  • Vedtektsendringer krever 2/3 flertall
 • I protokollen innføres alle forslag, hvem som deltok i debatten, samt de fattede vedtak.
 • Mobiltelefoner skal ikke benyttes og skal stå på lydløs under møtet.

Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling til årsmøtet.

Godkjenning av dagsorden

Froslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner dagsorden og agenda

Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner Tor Einar Pedersen som møteleder og Trine Isefjær som referent.

Valg av medlemmer til å signere protokoll

Forslag til vedtak:

Årsmøte godkjenner 2 medlemmer oppnevnt i møtet til å signere protokollen/referatet.

Styrets årsrapport

Styret har bestått av følgende personer:

Styreleder Tor Einar Pedersen
Medlemsregister Silje Rypestøl
Økonomi Martijn Roos
Matriellforvalter Trine Isefjær
Fotball representant Kenneth Arntsen
Håndball representant Nicklas Røst

Årsmøtet er Hånes idrettsforenings øverste organ. Årsmøtet vedtar hvert år den økonomiske
rammen for det som skjer i klubben basert på innspill fra gruppene.

Hovedstyrets ansvar er å påse at HIF drives innenfor de rammer årsmøtet har vedtatt.
Hovedstyret har ansvar for rapportering til offentlige organer og tilsyn. Hovedstyret skal legge
til rette for at aktiviteten er mulig å gjennomføre i gruppene og sørge for felles leverandør
avtaler der det er fornuftig.

Hovedstyret har i perioden brukt tid på følgende:

Oppdatert rutiner og retningslinjer for klubben

Vi har gått opp og oppdatert retningslinjer for klubbutstyr/drakter som brukes av spillere og
trenere. Retningslinjene skal sikre at vi bruker utstyret likt for all aktivitet med spesiell fokus
på mulighetene for ekstra reklame. Styret har også startet jobben med å oppdatere
retningslinjer for cup deltakelse. Retningslinjene for deltakelse på Cup er ikke klare og nytt
styre må fortsette dette arbeidet og publisere retningslinjene når de er klare.


Re-etablert web side for klubben

Styret har fått god hjelp av Per Morten Omdahl til å etablere ny web side, som blir klubbens
hovedkanal for informasjon. Vi etablerer link fra websiden til sosiale medier. Flere har fått
tilgang til å kunne lage saker på web siden.

Web siden har allerede fått mye bra innhold. Kontaktinformasjon, booking løsning for leie av
lokalene i Håneshallen, møtereferater og medlemsinformasjon.

Styret forventer at vi tar steg for steg og skaper enda mer innhold på siden slik at den
oppleves som et nyttig verktøy for alle som er en del av klubben.

Etablert varslingskanal i samarbeid med NIF

Vi har etablert varslingskanal og publisert informasjon om denne på websiden. I samarbeid
med Norges idrettsforbund er det etablert rutiner for oppfølging av varsel som sikrer
anonymitet og trygghet for profesjonell oppfølging.

Samarbeidspartnere/støttespillere

Styret har inngått en ny avtale om samarbeid/støtte. MAX Hamburger har signert 3 år avtale
om å støtte klubben. Vi oppfordrer alle medlemmene til å besøke MAX Burger neste gang du
har planlagt for den type mat.

Styret forventer videre at eksisterende samarbeidspartnere fortsetter å støtte klubben på
samme nivå som i 2023.

Etablert fokusgrupper/komiteer som jobber med konkrete tiltak

Basert på gode innspill til forbedringer fra flere har styret etablert fokusgrupper og komiteer.
Følgende er etablert :

Retningslinjer for utstyr : Komiteen er lagt ned fordi arbeidet er ferdigstilt

Retningslinjer for Cup deltakelse : utkast til retningslinjer er laget og skal gjennomgås

Retningslinjer kiosk : Retningslinjer for innkjøp er laget. Utbedring av lokalene i Håneshallen
er startet og innspill til ytterligere forbedringer i 2024 er foreslått inn til årsmøtet.

Oppgradering av lyd og lys i Håneshallen. Komiteen har brukt 2023 til å lage forslag til
forbedringer av anlegget og har meldt inn sak til årsmøtet.

Oppgradering ballbinger. Komiteen kom aldri i gang i 2023. Ny vurdering av denne komiteen
ses på i 2024.

Samarbeid med Tveit IL. Komiteen har fulgt opp og evaluert samarbeidet i 2023. Forslaget
fra komiteen er at vi fortsetter samarbeidet på samme nivå i 2024 med intensjon om å se på
et administrativt samarbeid. Det har ikke vært møter med Lauvåsen IF og det vil bli aktuelt å
ta opp dialog om eventuelt samarbeid med Lauvåsen IF i 2024.

Oppdatert rutiner for oppfølging i medlemsregister

Medlemsansvarlig har oppdatert rutinene for oppfølging av kontingent og rydde opp i
gammelt setup. Det gjenstår en del arbeid med å dokumentere og avklare detaljer rundt
ansvar for oppfølging fremover. Styret vil jobbe videre med dette i 2024.

Godkjenning som lotteriverdig formål

Det har vært jobbet mye med å sikre at klubben er godkjent som lotteriverdig formål. Dette
kom på plass sommeren 2023. Klubben er avhengig av denne statusen for å sikre støtte fra
offentlige støtteordninger og overskudd fra pengespill i Norge. De nevnte støtte ordningene
utgjør ca 30% av klubbens inntekter. Lotteritilsynet har varslet om at vi på grunn av ny lov om
pengespill må gjøre nye søknader for 2024. Styret har allerede startet på arbeidet med å
sikre denne godkjenningen.

Hånes, Januar 2024

Fotballgruppens årsrapport

Fotballgruppa har i 2023 bestått av fotballeder Kenneth Arntsen som administrativ og sportslig  ansvarlig, og trenergruppa som rådgivende organ. Det har i 2023 vist seg at fotballgruppa trenger flere personer å fordele oppgavene på.

I 2023 var det påmeldt 26 lag til seriespill for Hånes IF. Det er to lag mer enn 2022. Spesielt i jentefotball er rekruteringen blitt markant bedre. Hånes IF er representert i alle aldersklasser bortsett fra jenter 2014.

2023 har vært første hele året Hånes IF har hatt et offisielt klubbsamarbeid med Tveit IL i ungdomsfotballen. Begge klubbene har utfordringer med noen små alderskull, og vi ser nytte av å hjelpe hverandre for å gi et best mulig tilbud til alle spillerne på Hånes og Tveit for å unngå å miste spillere til andre klubber.

Begge klubbene har utfordringer med å rekruttere nye fotballtrenere. En langsiktig plan for å bedre dette er å utdanne spillerne våre med trenerkurs for barnefotballen. Dette vil forhåpentligvis gi avkastning for klubbene 10-15 år frem i tid når disse spillerne selv er klare for å bidra som trenere i sin lokale klubb.

Hånes IF har fått på plass sportslig leder i fotball for å strukturere og profesjonalisere den sportslige utviklingen for både spillere og trenere.

Hånes IF gjennomførte en gratis fotball-helg for alle spillere på hånes og tveit mellom 6-12 år. Tilbakemeldingene på dette var utelukkende gode og det er ønskelig at klubben viderefører dette hvert år. Klubbens ungdomsspillere ble brukt som instruktører.

Hånes IF er representert på sonelag i kretsen med flere spillere. Det betyr at trenerarbeidet som allerede legges ned i klubben er bra, men ønsket er at med sportslig leder vil vi med tiden kunne utvikle enda flere spillere til sone og kretslag.

Vi har uttalt ønske om å være med på jenteløftet i fotball på sørlandet. Vi har deltatt i møter om hvordan vi kan være med på å løfte jentefotballen og å støtte opp om satsingen til IK Start kvinner. Vi mener dette arbeidet og tilknytningen til IK Start kvinner kan være med på å bedre tilbudet og utviklingen til spillerne i Hånes IF.

Det er gjort tiltak for å unngå å miste spillere til andre klubber i ung alder. Samarbeidet med tveit vil gi oss mulighet til å tilpasse lagene og stille på flere nivåer.

Fotballgruppa jobber aktivt for å øke klubbfølelsen for lagene våre. Lagene som er nære i alder trener sammen/samtidig med hverandre. Jentelag og guttelag i samme alderstrinn trener samtidig og reiser på cup/sosialt sammen. Dette kan være med på å øke trivselen både i fotballsammenheng og på skole/fritid.

Fotballgruppa ønsker å ha egne klubbdommere til barnefotballen. Dette gjennomføres slik at alle spillere skal gjennom klubbdommerkurs det året de fyller 13 år. De må ikke være dommere, men kurset er uansett med på å utvikle spillerens forståelse for dommeroppgaven og viktigheten av fair play. Hånes IF skal ha høyt fokus på fair play og vil oppfattes som en seriøs klubb.

Solvika skulle blitt rehabilitert i 2024 og vært det siste arbeidet som gjorde at Hånes IF hadde alle nye anlegg. Etter omgjøring på rekkefølgen av prioriteringer blir ikke Solvika ferdig før høst 2025. Fotballgruppa har jobbet med å påvirke både politisk og for å få kommunen til å omgjøre prioriteringene uten å lykkes. Vi mener dette er sterkt urettferdig, men når ikke gjennom med argumentene våre og må akseptere kommunens avgjørelse.

Ønsket fokusområder fra trenerne i 2024:

 • Sende keepere på keeperskoler i nærmiljø betalt av klubben
 • Ernærings/restitusjonskurs for ungdomsspillere
 • Klubbdommerkurs
 • Trenerkurs
 • Trenerkurs grasrot 1 for spillere som fyller 14 år
 • Trenerkurs grasrot 2 for spillere som fyller 15 år
 • Felles cup for ungdomslagene
 • Felles cup for barnelagene

Håndballgruppens årsrapport

Håndballgruppa har i 2023 bestått av følgende personer;
 
Leder og sportslig ansvarlig: Nicklas Lindland Roest
Drifts- og klubbkultur koordinator: Hans Otto Falk Pedersen
Trenerkonsulent: Kurt Aksel Stokkeland
Foreldre representant og kioskansvarlig: Hilde Aagren

Håndballgruppa har i 2023 bestått av følgende lag;
 

Jenter 09/10
Jenter 11
Jenter 12
Jenter 13/14
Gutter 13/14

Jenter 2015 Jenter/Gutter 2016 (Jenter 2015 har i slut 2023 blitt slåt sammen med dette laget)

Generelt
 
Sesongen har i 2023 blitt avviklet etter planen

HIFs håndballgruppe har hatt et år med forholdsvis stabilt medlemstall, dog har det ikke lykkes å starte opp tilbud til de nye 1. klassene. Dette er noe som vi ønsker å endre på, og der jobbes med å øke fokus på rekrutering av de yngste spillene, ved å tilrettelegge et enkelt tilbud om «ballspill» med fokus på sosiale interaksjoner, lek, fest og moro.

Vi ser på rekruttering av de minste som et viktig ledd i å unngå «hull» i årsklassene. Det er utrolig positivt at veldig mange spiller både fotball og håndball i klubben vår, men vi kunne ønske flere håndballspillere.

For de eldste lag hadde vi en velgjennomført tur til Svanecup i DK, der 3 lag deltok. Det blev en tur med stor sosial verdi og fine sportslige resultater for en liten breddeklubb.

I tillegg har flere lag deltatt på lokale cuper i området rundt Kristiansand og i Stavanger, hvilket vi ser som et viktig element i å kunne tilbyde enkeltstående opplevelser i tillegg til seriespill og miniring.

Aktivitet 

Alle arrangementer og kamper har gått som planlagt. De lagene som var påmeldt ved starten av sesongen har vært aktive.

Håneshallen

Årets tildeling av tider har vært på samme prinsipp som tidligere. Forsøker så godt det lar seg gjøre å få hele kvelder med treningstid til Hånes

Fortsatt 2 timer trening i Tveithallen. Denne brukes til samarbeidsprosjekter.
Det skal fortsatt være fokus på at treningstider i stor grad blir lagt opp til når trenere og frivillige kan stille.
Fortsatt godt samarbeid med serviceinnstilt vaktmester i Håneshallen.
Vi har dessverre hatt en stigning i antallet av saker ang. feil bruk av hallen (i hovedsak ungdommer som bruker hallen til «andre» aktiviteter).
Dette har ikke direkte noe med HIF å gjøre, men vi jobber kontinuerlig med kommune og vaktmester om å holde Håneshallen åpen å ryddig for alle.

2024

I øyeblikket drives individuelle lag ofte som følge av foreldre som brenner særlig for håndballen, og vi ønsker i høyere grad å skape en rød tråd i klubben, med tydelig kulturelt verdisett, der alle kan komme og være med. Vi ønsker å øke fokus på at «håndball» er mye mer end det vanskelige spill med masse regler, hvor det ofte krever mange år med trening før mestringsfølelsen rolig begynner å titte frem.

Det er et stort ønske om å løfte håndballtilbudet vesentlig i HIF, særlig i forhold til klubbfølelse og klubbkultur.

Fokuspunkter for håndballen blir for 2024 (bl.a.):

•Sikrer kontinuerlig rød tråd i HIF Håndball gjennom etablering av tydelige og transparente prosesser
•(Hånd)ballfesten i HIF skal skyddes i gang for de minste! Gjøre det enkelt og overskuelig å sette i gang og gjennomføre ball-tilbud.
•Økt fokus på sosiale aktiviteter i klubben og på tvers av lag med etablering av faste, årlig tilbakevendende begivenheter, bl.a.
•HIF håndballfest, der alle lag i HIF har kamper samme dag med musikk, lysshow, speaker osv.
•Velkomstfest der nye spillere blir budt velkommen i HIF håndball av eldre spillere
•Øke og lette samarbeide på tvers av idrettsgrener og klubber.
•Legge til rette for at det er flere spillere som er i hallen til treninger, evt. Ved sammenslåing av lag i forbindelse med trening

Regnskap 2023

Resultat 2023

Inntekter 2023

Kostnader 2023

Balanse

Fotball

Håndball

Budsjett 2024

Forslag til budsjett har ikke tatt hensyn til konstnader ift innkommende forslag

Forslag til medlemskontigent for 2024: Uendret

Budsjett 2024:

Budsjett 2024 – Inntekter

Budsjett 2024 – Utgifter

Bilgodgjørelse Trenere – Ungdomslag (2011 og eldre)

Stas kr 4.00 pr KM

Forslag til Cup – bidrag

Diverse kostnader:

Behandling av innkomne saker

Sak 1

Forslag

Forslag til årsmøte i Hånes IF – Kristiansand 2024

Fra: Hilde Aagren

Tittel på forslag: Oppgradering av kiosk fasiliteter

Forslag:

Med ønske om økt bruk av HIFs kiosk foreslås det en rekke oppgraderinger av utstyr, både innenfor og i nærområdet til kiosken. Målet er å skape mer aktivitet i kiosken, samt å effektivisere driftsprosesser for kioskansvarlig. 

Følgende utstyr anbefales anskaffet:

 • Digital menyvisning: Anskaffelse av en PC og skjerm for å digitalisere visning av meny. Enklere endre meny/priser.
 • Oppgradering av salgssystem: Erstatte gammelt/manglende utstyr med iPad/netbrett. Slik at  salgsapplikasjoner kan benyttes og således forenkle både lagerstyring og salg.
 • Musikkintegrasjon:
  Innkjøp av en Bluetooth-høytaler for å kunne ha musikkavspilling under arrangementer. Dette skaper god atmosfære i kiosken og vil tiltrekke kunder.
 • Lagringsløsninger: Utskifting av ødelagte skap under TV-en for bedre organisering og estetikk.
 • Resirkuleringsløsninger: Implementering et søppelstativ for tom-flasker for å fremme resirkulering og renslighet.
 • Sikkerhetsutstyr: Anskaffelse av et førstehjelpsskrin spesielt tilpasset kjøkkenbruk, for å sikre beredskap ved uhell.
 • Kjøkkenutstyr:
  Innkjøp av nødvendig kjøkkenutstyr som en mikrobølgeovn, grytekluter, skåler og gryteunderlag for å støtte matlaging og servering. Bytte ut defekt pølsekoker med ny.

Totalt budsjett: 30 000,-

Begrunnelse:

Kiosk-komiteen understreker behovet for disse investeringene for å forbedre og forenkle administrasjonen av kiosken. Investeringen vil også gjøre det enklere å åpne kiosken, for både små og store arrangement. En ren, velutstyrt og innbydende kiosk med enkle tilganger og effektive løsninger vil gjøre kiosken mer attraktiv for dugnadsdrift og andre arrangement. 

Styrets vurdering

Styrest anbefaling i denne saken er at Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til oppgradering i kiosken i Håneshallen. Kostnaden skal ikke overstige NOK 30.000

Styrents forslag til konklusjon er som følger:

Årsmøtet godkjenner at det etableres en kiosk komite som gjør oppgraderingen. Det godkjennes under forutsetning om at det etableres skriftlige rutiner med ansvarlige for oppfølging av utstyr og tekniske løsninger de neste 5 årene. Rutiner skal etableres og kommuniseres på web siden.

Sak 2

Forslag

Forslag til årsmøte i Hånes IF – Kristiansand 2024

Fra: Nicklas Roest & Per Morten Omdahl

Tittel på forslag: Lyd- og lysanlegg i Hånes hallen

Forslag:
Det foreslås at HIF investerer i et moderne lyd- og lysanlegg til Håneshallen med en kostnad på rundt 250 000 kr. Hensikten er å benytte anlegget for barnehåndball og til å fremme glede og sosialt samvær. Anlegget er ment å brukes under treninger, kamper og spesielle arrangementer, og det planlegges å arrangere HIF Håndballdager årlig.

Forslaget innebærer at man går til innkjøp av Cameo Auro Spot 200 moving head, som installeres i taket i håneshallen, samt Omnitronic ODX-212T installasjonshøyttaler. Annet utstyr blir plassert på et lager og det vil bli trukket frem kabler for styring via serkreteriatspult. Forslaget innebærer også bygging av en ny pult, der man integrerer utstyret slik at det er enkelt å ta det i bruk ved arrangementer.

Eksempel:

Begrunnelse:

Den estimerte kostnaden er på Kr 250 000 ink mva (+- 10%) og inkluderer både anlegg og installasjon. Det er vedlagt tilbud som beskriver anlegget med mer. Det er mange fordeler for klubben ved å installere dette anlegget, spesielt med tanke på barnehåndball og fokus på glede ved spill og sosialt samvær, noe som gjør det til en verdifull investering. Tanken er at anlegget kan benyttes av hele HIF og vil bidra til å legge grunnlaget for at vi fortsetter å utvikle klubben til å bli et sentralt, sosialt og sportslig møtepunkt for barn og unge i Hånes, Lauvåsen og Tveit.

Vi ønsker at anlegget blir brukt i hverdagen, både under trening og kamper, samt ved spesielle arrangementer. Dette skal gjøre anlegget til en fast del av det å være medlem i HIF, noe barna ser frem til hver dag, ikke bare ved spesielle anledninger.

Mulighetene med dette anlegget er mange. Vi ønsker konkret at det blir en integrert del av hverdagen i HIF, slik at anlegget kan benyttes under treninger og hjemmekamper. Tenk å vokse opp i en klubb hvor hver trening føles som å spille kamp for Vipers! Det er virkelig moro. 😍

Utover spesielle arrangementer planlegger vi å arrangere 2-4 konkrete hendelser i året (1-2 om høsten og 1-2 om våren), som blir HIF Håndballdager. På disse dagene vil kamper bli arrangert for alle lag i klubben. Vi starter dagen med de yngste og avslutter med de eldste spillerne, og oppfordrer alle til å bli i hallen og bidra til god stemning gjennom hele dagen. Det vil være innmarsj med musikk og lysshow, spillerpresentasjoner og musikk ved hvert mål. Dette blir dager hvor hallen er fylt med mennesker fra formiddag til kveld, og hvor det er livlig stemning både på og utenfor banen. Lys- og lydanlegget vil spille en sentral rolle i disse arrangementene, noe som gjør at barn, unge og voksne blir en del av festen.

Jeg tror at denne investeringen ikke bare vil forbedre den generelle opplevelsen for nåværende medlemmer, men også gi oss et konkurransefortrinn i å tiltrekke nye medlemmer. Jeg ser frem til en positiv diskusjon om hvordan vi sammen kan styrke vår klubb og gjøre den enda mer attraktiv for håndballentusiaster i alle aldre.

Under følger en beskrivelse av flere fordeler med anlegget:

Positiv klubbatmosfære og Entusiasme:

Et kvalitetslydanlegg vil skape en engasjerende atmosfære under kamper og treninger, å bidra til å øke spillerne og publikums entusiasme, og gjøre håndballopplevelsen mer minneverdig for alle involverte.

Ved å investere i et slikt anlegg viser vi vårt engasjement for å skape en positiv og inkluderende klubbatmosfære. Dette vil være tiltrekkende for familier som søker et trygt og moro idrettsmiljø for sine barn.

Inkludering, sosialt samvær, motivasjon og selvtillit:

Lysanlegget kan tilpasses for å skape et festlig og fargerikt miljø, noe som vil appellere spesielt til barna og skape en positiv, sosial atmosfære, der folk har lyst å komme i Håneshallen for å oppleve den gode stemning. Dette er viktig for å opprettholde fokus på at håndball skal være gøy og sosialt. Musikk og dynamisk belysning kan ha en positiv innvirkning på spillerprestasjoner, motivere utøverne og øke deres selvtillit. Dette kan bidra til en økt interesse for sporten blant våre unge HIF medlemmer.

Arrangementer og Åpne Dager:

Med lyd- og lysanlegget kan vi arrangere spennende åpne dager, temakvelder, ungdomsfest og arrangementer som ikke bare tiltrekker nåværende medlemmer, men også fungerer som en invitasjon for nye interesserte. Dette vil være en kreativ måte å vise fram klubben vår på.

Et moderne lyd- og lysanlegg kan tilpasses ulike arrangementer, fra kamper til temafester og klubbaktiviteter, noe som gir oss fleksibilitet og gir medlemmene våre varierte og underholdende opplevelser.

Dette vil også kunne anvendes i dugnads regi, hvor vi kan tjene penger på de ulike arrangementer, som kommer medlemmene vor til gode.

Markedsføring og Sosiale Medier:

Det moderne lyd- og lysanlegget gir oss visuelt og auditivt innhold som kan deles på sosiale medier. Dette er en effektiv måte å markedsføre klubben vår på, nå ut til potensielle medlemmer og skape positiv oppmerksomhet rundt våre aktiviteter.

Gjennom bruk av lyd- og lysanlegget kan vi også skape profileringsmuligheter for sponsorer og øke klubbens synlighet på denne front.

Langsiktig Medlemsengasjement:

Et stimulerende miljø, skapt av lyd- og lysanlegget, vil ikke bare tiltrekke nye medlemmer, men også bidra til langsiktig engasjement. Medlemmer som opplever glede og spenning i hallen vår, er mer tilbøyelige til å forbli aktive og lojale deltakere.

Attraktivitet for Nye Medlemmer:

Et moderne lyd- og lysanlegg vil også på sikt gjøre HIF mer attraktiv for potensielle medlemmer, spesielt blant barn og unge. Det vil bidra til å skape et unikt og spennende miljø som appellerer til nye deltakere og deres foresatte.

Styrets vurdering

Styrest anbefaling i denne saken er at Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til oppgradering i av lyd og lysanlegg i Håneshallen. Det skal ikke kjøpes inn utstyr før forutsetningene er oppfylt.

Styrents forslag til konklusjon er som følger:

Årsmøtet godkjenner at det etableres en komite som gjør oppgraderingen og mandatet til Komiteen er å gjennomføre oppgraderingen til lavest mulig pris. Årsmøter har følgende forutserninger for godkjenningen :

a. Før utstyr bestilles skal det etableres avtale med Kommunen som regulerer bruken av anlegget inkludert andre brukere enn medlemmer av HIF og brannsikring.

b. Før utstyret bestilles skal det etableres rutiner og planer for oppfølging med ansvarlige for de neste 5 årene.

c. Styret skal følge opp økonomien i prosjektet ved at begge forslagstillere møter i styremøtene for rapportering.

Valg

Forslag til styre i HIF 2024

Leder for styret : Tor Einar Pedersen
Økonomi & nestleder : Martijn Roos
Materialforvalter : Trine Isefjær
Fotballrepresentant : Mangler kandiat
Håndballrepresentant : Nicklas Lindland Røst
Medlemsregister: Silje Rypestøl

Varamedlem: Per Morten Omdahl

Forslag til vedtak :

Årsmøtet vedtar forslag til leder og nestleder. Kandidatene som er satt opp godkjennes. Styret har fullmakt til å fordele oppgavene mellom styremedlemmene og finne en kandidat til å ta ansvar for å lede fotballen og møte på styremøtene.