Logg inn

Organisasjonsplan

Hånes idrettsforening er organisert som en tradisjonell idrettsklubb.

Årsmøter er klubbens øverste organ hvor medlemmene har stemmerett. Årsmøtet arrangeres normalt en gang pr år og innen utgangen av mars.

 • Årsmøtet vedtar budsjett (pengebruken), medlemskontingen og større initiativ i klubben
 • Årsmøtet velger styret i klubben. Styret i klubben skal følge opp vedtak fra årsmøtet

Styret velges på årsmøtet og skal følge opp at klubben drives slik årsmøtet har bestemt og myndighetene krever

 • Styret består av styreleder, økonomiansvarlig, medlemsansvarlig, materialforvalter, leder fotball, leder håndball og syremedlemmer
 • Styret følger opp rapportering til/fra offentlige myndigheter og tilser at klubbens økonomi er slik årsmøtet har bestemt
 • Styret skal legge til rette for aktivitet – akitiveten drives i gruppene
 • Styret rapporterer til årsmøtet

Gruppene

 • Gruppene driver aktivitet i klubben
 • Gruppene består av flere aktive lag/grupperinger
 • Gruppene har sitt eget budsjett som er vedtatt av årsmøtet
 • Gruppene rapporterer i styret

Revisor/kontroll

 • Revisor har som oppgave å revidere økonomi/regnskap
 • Revisor skal smatidig gjøre vurderinger av de interne prosessene i klubben
 • Revisor er innom en gang pr år i forkant av årsmøtet
 • Revisjon gjøres på dugnad
 • Revisor rapportere til årsmøtet

Valgkomite

 • Klubben har hatt som tradisjon at avgåtte styremedlemmer utgjør valgkomite
 • De siste årene har det vært behov for å utvide valgkomite eller valg ordningen til å være en løpende rekruttering til klubben.